برای شارژ اولیه پکیج شوفاژ از کدام وسیله استفاده می شود؟