آیا می دانید:
تهیه و ذخیره سازی این حجم از کد خطای دستگاه ها چقدر دشوار است؟