ارورهای ماشین ظرفشویی بهی


 

کد خطا

شرح خطا

دلایل احتمالی

E1

زمان ورود آب طولانی شده است

شیر آب را باز کنید. ورودی آب بسته شده یا فشار آب بسیار کم است.

E3

زمان گرم بودن آب طولانی شده اما به دمای مورد نظر نرسیده است

ایراد در عملکرد حسگر دما یا المنت حرارتی

E4

سرریز شدن

آب ورودی بسیار زیاد است

E6

خرابی در حسگر دما

مدار حسگر دما دارای اتصالی می باشد و یا قطع شده است

E7

خرابی در حسگر دما

مدار باز است یا دارای قطعی می باشد