ارورهای ماشین لباسشویی درب از بالا سامسونگ


کد خطا

شرح خطا

5C

دستگاه نمیتواند عمل تخلیه را انجام دهد، گیرکردن چیزی در داخل پمپ یا فیلتر

4C

عدم انجام آبگیری توسط دستگاه، شیربرقی آبگرم و مجاری ورودی آب را چک کنید

tc1

سنسور دما مشکل دارد

3C

موتور مشکل دارد

1C

سنسور سطح آب مشکل دارد (هیدرواستات)

4C2

شیربرقی آب سرد و مجاری ورودی آب را چک کنید

9C

خطای ولتاژ بیش از اندازه، برد الکترونیک باید ولتاژ را کنترل کند، برد و سیم های آن را کنترل نمایید

9C2

خطای ولتاژ کم

AC6

مشکل در ارتباط اجزای اینورتر، برد اینورتر و سیم کشی آن را چک کنید

dC

چک کنید درب لباسشویی بسته است یا خیر

LC

فیلتر پمپ تخلیه را چک کنید

PC

خطای ورود بیش از اندازه آب به داخل دیگ