ارورهای پکیج دیواری دئوترم و ایتالترم ITALTHERM and DUO – THERM

 نشانگر خطا در پکیج های گرمایشی دئوترم DUO – THERM

کد خطا

شرح خطا

E1

قطع نوسان گاز – عدم استفاده از شلنگ با سایز مناسب یا استفاده از سرشلنگی – عدم عملکرد صحیح الکترود جرقه و یا برد الکترونیک

E2

عدم عملکرد صحیح پمپ – مبدل ها رسوب گرفته اند – سیستم هوا گرفته است

E3

فن دار : عدم عملکرد صحیح سوئیچ هوا و یا فن

بدون فن : عدم عملکرد صحیح سنسور دود – مسدود بودن دودکش

E4

فشار آب سیستم شوفاژ کم است – عدم عملکرد صحیح پرشرسوئیچ آب – نشتی در مسیر رادیاتور

E6

عدم عملکرد صحیح NTC آبگرم بهداشتی

E7

عدم عملکرد صحیح NTC شوفاژ

E9

عدم عملکرد صحیح سیستم مقابله با یخ زدگی (آنتی فریز)

99

عدم عملکرد صحیح NTC آبگرم بهداشتی و یا شوفاژ و یا سیم های آنها

 

نشانگر خطا در پکیج های گرمایشی ایتالترم ITALTHERM

کد خطا

شرح خطا

01

* در حالت راه اندازی اولیه :

_ هوای داخل شلنگ گاز کاملا تخلیه شود

* سم فاز و نول اشتباه وصل شده است

_ دو شاخه برق اصلی دستگاه را برعکس موقعیت فعلی وارد پریز نمائید

02

عدم عملکرد صحیح پمپ – مبدل ها رسوب گرفته اند – سیستم هوا گرفته است

03

عدم عملکرد صحیح پرشرسوئیچ هوا و یا فن – مسدود بودن دودکش

05

عدم عملکرد صحیح NTC آبگرم بهداشتی

06

عدم عملکرد صحیح NTC شوفاژ

10

فشار آب سیستم شوفاژ کم است – عدم عملکرد صحیح پرشر سوئیچ آب – نشتی در مسیر رادیاتور

33-34

اتصال نادرست سیم های برد الکترونیک

35

(قطع/نوسان گاز – عدم استفاده از شلنگ با سایز مناسب یا استفاده از سرشلنگی)

بعد از 5 دقیقه سیستم به طور اتوماتیک Reset میشود در غیر این صورت سیستم را به صورت دستی Reset نمایید

39

عدم عملکرد صحیح سیستم مقابله با یخ زدگی (آنتی فریز)

?? دقت شود ولوم آبگرم مصرفی در وضعیت Service قرار داده نشود