ارورهای یخچال ساید بای ساید کن وود
کد خطاهای یخچال ساید بای ساید کنوود

اشکان تهویه WWW.package118.irمرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

E0 سنسور فریزر      
– اتصالی مدارها
 یا خرابی سنسور
E1    سنسور دیفراست      
– این ارور زمانی رخ میدهد که داخل یخچال فریزر یخ وجود داشته باشد
 – زمانی رخ میدهد سنسور دیفراست فریزر بیش از ۲۵ دقیقه دمای اواپراتور را زیر صفر نشان دهد .یعنی اب نشدن برفک و یخ در اواپراتور
E3   خطای سنسور کانال بین  یخچال و فریزر   
E4  هیترالمنت    هیتر المنت سوخته است
 – زمانی رخ میدهد که زمان دیفراست ۶۰ دقیقه باشد واین عمل ۳ بار به طور مداوم انجام شود
E8   سنسور یخساز     
– اتصال در مدارها یا خرابی سنسور
E9  یخساز یخچال    
– موتور دستگاه یخساز نمیتواند به طورکامل عمل تخلیه یخ را انجام دهد
– زمانی رخ میدهد که دستگاه ۲ بار به طور مداوم عمل تخلیه یخ را انجام دهد ولی یخ تخلیه نگردد

سایر مطالب مرتبط بااین موضوع:


دانلود سرویس های منوال و ارور های یخچال ، فریزر ، ساید (برندهای مختلف)3