ارور پکیج شوفاژ آرونیکس

کد خطا

شرح خطا

راه حل

E0

اشکال از نوع الکتریکی است

چند بار دکمه ریست را فشار دهید

E1

کمبود آب، نشتی مدار، خرابی پرشر         سوئیچ، منبع انبساط

بعد از کنترل علت کاهش فشار، توسط شیر پرکن                        مدار را تا 1.5 بار افزایش دهید