اصول و استانداردهای کابل کشی و سیم کشی ساختمان


- برای کابل ها در هر طبقه دریچه بازدید اجرا شود به این دلیل که ردگیری و تعویض مدارها در آینده بدون اشکال انجام پذیرد که این امر در مقررات ملی مبحث 13 بند 4-1-4 ذکر شده است.

- کابل هایی که محل عبور آنها قدرت و فشار ضعیف بر روی سینی می باشد دقت شود که بین آنها دیواره ی جدا کننده باشد که این امر در مقررات ملی 13-6-2-12 ذکر شده است.

- رایزر برق و رایزر مکانیک از هم تفکیک شده باشند.

- از داکت آسانسور برای برق استفاده نشود بر طبق مقررات ملی بند 15-2-3-3-5

- ارتفاع پریزها در آشپزخانه بررسی شود که برای لباسشویی 70cm ، برای اجاق گاز 30cm و برای هود 180cm در نظر گرفته شده باشد (جایگذاری شده باشد). ارتفاع 30 سانتی متری پریز اجاق گاز جهت عدم مجاورت پریز با فر اجاق است.

- کلید و پریز به کار رفته در آشپزخانه در اطراف شیر گاز حداقل 10cm از شیر گاز بالاتر باشد.

- فاصله پریزها از هم حداکثر 3 متر باشد البته به جز در نظر گرفتن فضای پنجره ها و درها که این امر در مقررات ملی 13-9-1-1-2 ذکر شده است.

- پریزها در یک اتاق از یک مدار تغذیه شوند که این در مقررات ملی 13-9-0-6 ذکر شده است و بدین وسیله خطرات استفاده افراد به اطلاع به هنگام قطع یک مدار کاهش می یابد.

- سیم های افشان یا قلع اندود شده باشند یا در آنها از سر سیم استفاده شود. این کار باعث می شود که رشته سیم ها به طور کامل زیر پیچ قرار گیرند و از قطعی آنها جلوگیری شود که این امر در مقررات ملی 13-6-2-14 ذکر شده است.

- پیچیدن سیم ها به دور هم برای ایجاد اتصال الکتریکی و عایق بندی محل اتصال با نوار چسب الکتریکی طبق مقررات ملی 13-6-2-16 ممنوع می باشد بررسی شود که این کار انجام نشده باشد.

- سیستم ارت در روشنایی، پریز و کولر طبق مقررات ملی 13-9-0-7 الزامی می باشد.

- عمق کانال کابل فشار ضعیف در محوطه 70 سانتیمتر می باشد.

- عرض کانال حفاری شده باید 50 سانتی متر بوده و به ازاء دو رشته کابل اضافه 10 سانتی متر به عرض کانال اضافه شود.

- قبل از انجام کابل کشی نسبت به تسطیح کانال و پاکسازی نخاله ها اقدام شود.

- از پیچ و تاب و نوسان کابل در کانال جلوگیری شود.

- در صورتی که دو کابل هم ولتاژ در داخل یک معبر برده شود حداقل فاصله بین آن ها 10 سانتی متر و در صورتی که هم ولتاژ نباشد 30 سانتی متر می باشد.

- در هنگام کابل کشی ابتدا 10 سانتی متر کف کانال ماسه بادی و بعد از خوابانیدن کابل 10 سانتی متر روی آن ماسه بادی و بعد در هر متر 10 عدد آجر و سپس روی آن نوار هشدار دهنده و در آخر کانال را از خاک سرند شده مازاد مسیر پر می کنیم.

- در عرض معابر که در معرض عوامل زنگ زدگی و خوردگی و یا نیاز به استحکام مکانیکی بالا می باشیم از لوله فولادی گالوانیزه داغ استفاده گردد، در این حالت درصد سطح مقطع اشغال شده برای یک رشته کابل باید 55 % قطر لوله باشد.


ارتفاع نصب کلید و پریزها و ... از کف تمام شده به قرار زیر می باشد:

1- ارتفاع نصب کلید 110 سانتی متر
2- ارتفاع نصب پریزها بطور عمومی حداقل 30 سانتی متر
3- ارتفاع نصب پریزهای پارکینگ، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی 110 سانتی متر
4- ارتفاع نصب آیفون 150 سانتی متر
5- ارتفاع نصب کلید کولر 140 سانتی متر
6- ارتفاع نصب چراغ های دیواری حداقل 220 سانتی متر
7- ارتفاع نصب تابلوهای برق توکار یا روکار از محور افقی آن 160 سانتی متر
8- ارتفاع نصب جعبه تقسیم های توکار یا روکار 220 سانتی متر


هچنین نکات ذیل رعایت گردند:

1- کلیه سیم ها از نوع افشان NYAF می باشد.

2- می بایست حتما سر سیم لحیم شود و یا از سیم مسی استفاده شود.

3- چراغ های فلورسنت می بایست حتما مجهز به خازن 9 میکرو فاراد باشد.

4- تأمین برق هود آشپزخانه (فن و روشنائی هود) از طریق انشعاب از پریز برق اجاق گاز خواهد بود که پریز مربوطه در ارتفاع 70 سانتی متری و انشعاب جهت هود (H=30cm) در ارتفاع 170 سانتی متری از کف تمام شده خواهد بود.

5- پیمانکار موظف است کلیه نقشه های برقی را با نقشه های تأسیسات و معماری مطابقت داده و کلیه اجناس مصرفی را پیش از تهیه و نصب به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت برساند.

6- ارتباط الکتریکی کلیدهای تبدیل به طریقه استاندارد (فاز در کلید و ارتباط دو کنتاکت مشترک تبدیل به هم و نول در سر پیچ) انجام می گیرد.