ایراداتی که ممکن است در سیستم گرمایشی بسته بوجود آید


وجود هوا در آب، ایرادات زیر را در سیستم گرمایشی بسته، به همراه دارد:

•    نویز در لوله ها و رادیاتورها
•    گردش ناکافی آب
•    گرم نشدن کافی رادیاتورها
•    شدت گرفتن خوردگی
•    عملکرد ناقص شیرهای بالانس

💦هوا به سه شکل در سیستم وجود دارد:

1⃣ به شکل بسته های هوای ثابت: که موقع پر کردن سیستم بخاطر هواگیری نادرست به جای مانده است

2⃣ حباب های در حال حرکت با آب:

 در صورتی که سرعت آب در سیستم زیاد باشد بخشی از هوا به همراه آب به چرخش در آمده و در ایرونت به دام نمی افتد.

3⃣ گازهای غیرمحلول و بسیار ریز در آب:

بخشی از هوا بصورت ذرات ملکولی نامحلول در آب وجود داشته که به راحتی دیده نمی شود اما باعث می شود که رنگ آب غیرشفاف شود.

هر چه آب گرمتر و کم فشارتر باشد حجم کمتری از ملکول های هوا را در خود حل خواهد کرد.
 بدین خاطر بهترین محل برای جدا کردن این ذرات در خروج دیگ و قبل از پمپ به کمک ایرونت های مخصوص می باشد.