معرفی و بررسی مشخصات فنی انواع فیوزها- 1فیوز )حفاظت از مدار وهمیشه سبز(.....5
-2استاندارد فیوز ) یک اجبار(.........6
-3فیوزها چگونه تعریف میشوند؟.........8
- 1-3فیوز های تیپ ) Dفیوز های پیچی(.....9
-- 2-3فیوزهای تیپ 12...NH
 3-3فیوزهای 15........ ..... ..HH
 -4فیوزهای محدود کننده جریان چگونه ساخته میشوند؟.....17
 - 1-4ساخت فیوز لینکهای 17.....NH
 - -4 2ساخت فیوزلینک های 19......HH
طراحیهای خاص با طول تیوبهای متفاوت:.......22
-5فیوزهای الکتریکی چگونه عمل میکنند؟....25
- -5 1فیوزهای -full rangeقطع کنند اضافه جریان...26
 -5-2محدود کردن جریان- قطع مدار....27
28......HH Backup - فیوز5-3
 -6منحنی مشخصاتی ) طراحی شده برای هر گونه استفاده(.....30
30...."Time-Current"  - منحنی1-6
 - -6 2منحنی قطع.......31
- 3-6زمان مجازی و 32......I2t
-7هماهنگی.............33
--7 1هماهنگی بین فیوزها....33
 -7-2هماهنگی بین فیوزها وکلید.....35
 -7-3هماهنگی در تاسیسات مسکونی....37
 -7-4هماهنگی در شبکه های رینگ شده....38
- علامت گذاری..... .... 39
 -9علامت گذاری رنگی...... 42
- 10انتخاب فیوزهای فشار ضعیف..... 43
- 10- 1معیارهای انتخاب برای فیوزهای فشار ضعیف..... 43
-10-2حفاظت کابل و خط ..46
 10- -3حفاظت ترانس بوسیلة فیوزهای 47 . NH
 10- -4حفاظت مدار موتوری  ....48
- 10- 5فیوزها جهت حفاظت نیمه هادی ها- فیوز های بسیار سریع..51
 10- -6حفاظت مدار 56 .. ..... ..... ..DC
10-7حفاظت باتری ها در 60 .......... .UPS
 10- -8حفاظت خازنهای تصحیح ضریب توان.....62
- 11انتخاب فیوزهای  -HHتنها توسط افراد متخصص استفاده می شود ........ 66
- 11- 1معیارهای کلی انتخاب فیوزها.....66
 11- -2حفاظت ترانسفورماتور براساس استاندارد  VDE 0670بخش  4و بخش 68..402
- 11- 3حفاظت ترانس براساس استاندارد  VDE 0671بخش 70......105
 11- -4تجهیزات قطع کنندة حرارتی.....73
 11- -5حفاظت مدارات موتوری فشار قوی.....74
- 12تعویض وکارکردن با فیوزهای مدل NHدر زیر بار.... 77
- 13تعویض وکارکردن با فیوزهای مدل Dدر زیر بار:....... 79
- 14واحدهای ترکیبی فیوزی....81
- 14- 1کلیدفیوزهای مدل: 83.......... ... .....NH
 14- -2کلیدفیوز ریل )NHکلید فیوز عمودی(....84
 14- -3فیوز- کلید........85
- 15ترکیبات فیوز کلید فشار قوی.....87
- 16فیوز حفاظت از کارکنان خط گرم ...91
- 17اتصال موازی فیوزها...... 92
- 18فیوزهای متصل به صورت سری....94
- 19- 1دمای هوای محیط بالاتر از  40درجه سانتیگراد.....94
 19- -2دمای هوای محیط کمتر از  5درجه:....96
 HH 19- -3فیوزها در محفظه)تابلوهای تکفاز(....96
NH 19- -4فیوزها در محفظه:.....96
 -5ر- 19طوبت وآلودگی....98
 19- -6محیطهای خورنده)کنتاکتهای روکش نیکل(...98
 19- -7لرزشهای غیر نرمال وتاثیرضربه.....99
 -20تلفات توان.....100
-21کیفیت داخلی.........102
- 22سیستم فیوز هوشمند.......103
 -23بازیافت فیوز.....10

دریافت
عنوان: آشنایی با انواع فیوز ها و کارکرد انها
حجم: 2.95 مگابایت