دو شاخه و پریز در کشورهای مختلف با هم تفاوت دارند.

این تطبیق دهنده ساده  و البته درخشان می تواند

در 150 کشور دنیا این مشکل را حل کند.

 

 


دریافت
مدت زمان: 55 ثانیه