جلوی نشتی آب از مدار رادیاتورها را بگیرید تا مجبور نباشید هر یکی دو هفته شیر پرکن رادیاتور ها را باز کنید.

چرا که آب تازه مقدار زیادی املاح جدید وارد مدار گرمایش شما می کند و نیز خاصیت اسیدی آن باعث خوردگی رادیاتورها و مبدل میشود.
این آب بعد از مدتی حرارت دیدن املاح اش جدا شده و رسوب کرده است و دیگر بی خطر است لذا نباید آن را از دست داد و آب تازه وارد پکیج کرد.
آبگیری مکرر پکیج (که معمولا به خاطر نشتی از شیر رادیاتورها است) رسوب گذاری را به شدت افزایش میدهد.