راهنمای انتخاب ، نصب و راه اندازی پکیج شوفاژ گازی


📋قسمت اول✅

🏡برای انتخاب نوع دستگاه می بایست شرایط محل نصب دستگاه مطابق با شرایط مو رد نیاز دسـتگاه باشـد که از شرایط مهم موردنیاز دستگاه می توان به ⚠️شرایط زیر اشاره نمود:

1⃣⏪دودکش ساختمان
2⃣⏪متراژ ساختمان
3⃣⏪مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی
4⃣⏪ تامین اکسیژن مورد نیاز دستگاه

📋بخش1⃣⏮

💭دودکش ساختمان ℹ️

نکتۀ بسیارمهم درانتخاب دستگاه شرایط دودکـش سـاختمان مـی باشـد کـه بـرای برطـرف شـدن مشـکل دودکش در ساختمانهایی که دودکش مناسب جهت دستگاهها را ندارند دستگاه ها در دو نوع دودکش دار و فن دار طراحی شده اند.
📋بخش2⃣⏮

Ⓜ️متراژ ساختمان:

جهت درنظر گرفتن میزان گرمای لازم جهت گرم کردن 1 متـر مربـع ازسـاختمان مـی بایسـت پـاره ای ازشرایط درنظرگرفته شود:

آب وهوای شهر:
شهرها از نظر اقلیم به سه دسته
 گرمسیر
 سرد سیر
 معتدل....... تقسیم بندی می شوند.
ساختمانها ازلحاظ معماری و ساخت به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته 1 :ساختمانهایی که درآنها از پنجره های دوجداره استفاده شده است و دیوارهای خارجی نیزعایق شده است و درآنها پرت حرارت بسیار پائین است.

دسته 2 :ساختمانهائی که ازلحاظ ساخت معمولی می باشند و درآنها ازپنجرهای معمـولی فلـزی اسـتفاده شده و پرت حرارت در آنها معمولی می باشد مانندآپارتمانهای معمولی.

دسته 3: ساختمانهائی که ازلحاظ معماری وساخت قدیمی می باشند وپرت حرارت در آنها بسیاربالاست ودر آنها از دروپنجره های مناسبی استفاده نشده است.


🌴🌲🍂جهت جغرافیایی ساختمان :

یکی دیگر ازشرایط ساختمانها ، جهت آنهاست که ازلحاظ تابش آفتاب بسیار حائز اهمیت می باشد.♨️🔆🌀✅

 بـه طور مثال واحدی که در انتهای یک ساختمان شمالی قرار دارد نسبت به واحدی که درسمت حیاط یـک ساختمان جنوبی قراردارد نورکمتری به آن تابیده می شود و سردتراست .و یا واحدی که در طبقـه آخـر یا طبقه همکفی که زیرآن پارکینگ قرار دارد بدلیل داشتن ارتباط بیشتر با فضای آزاد سـردتر از واحـدی است که بالا و پائین آن مسکونی است مانند طبقات دوم و سوم در یک ساختمان چهار طبقه.

جهت تامین گرمای مورد نیاز ساختمان درشهرهای معتدل مانند شهرتهران:
ساختمانهای دسته 1: برای هرمتر مربع 80 وات درنظرمی گیریم.
ساختمانهای دسته 2: برای هر مترمربع 100 وات درنظرمی گیریم.
ساختمانهای دسته 3: برای هرمتر مربع 120 وات درنظرمی گیریم.
این اعداد برای محاسبات سرانگشتی معروف است و مربوط به شهرهای معتدل می باشـد کـه در شـهرهای گرمسیر کمتر و درشهرهای سر دسیر بیشتر می باشد .

به طورمثال:
برای گرم کردن هرمترمربع از یک ساختمان معمولی درشـهرتهران نیـاز بـه 100 وات گرمـا مـی باشـد و
یـک پکـیج 24 کیلـووات (24000 وات) مـی توانـد تـا 240 متـر مربـع را در شـهرهای معتـدل و
ساختمانهای معمولی گرم نماید.

📋بخش3⃣⏮

🚰شرایط و مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی در ساختمان🚻ℹ️
🔥دستگاه پکیج گرمایی وظیفۀ گرم نمودن رادیاتورهای ساختمان و تامین آب گرم مصرفی در ساختمان را بر عهده دارد.

دستگاههای دیواری بدلیل نداشتن منبع ذخیرة⛲️ آب گرم امکان گـرم نمـودن رادیاتورهـا و گرم نمودن آب گرم مصرفی را به طور همزمان ندارند و در طراحـی سیسـتم🚩 اولویـت گرمـایش بـا گـرم نمودن آب گرم مصرفی می باشد.
بعد از باز شدن شیر آب گرم مصرفی تمام قدرت 💯دستگاه صرف گرم نمودن آب گرم مصرفی می شـود و اگر شیر آب گرم مصرفی به طور طولانی باز بماند رادیاتورها سرد🔵 می شوند .
لازم است در مصرف آب گرم به این نکته توجه نمود که نباید به طور طولانی شیر آب گرم بـاز بمانـد تا رادیاتورها سرد نشوند.

میزان آبدهی یک دستگاه 24 کیلو وات 8 لیتر در دقیقه آب 60 درجه سانتی گراد مـی باشـدکه بـرای یک منزل مسکونی🏠 معمولی با یک حمام🛁 و یک سرویس بهداشتی🚾 و آشپزخانه🚿 مناسب است ، ولـی برای منزل مسکونی که دارای2 حمام و یک سرویس بهداشتی ویک آشپزخانه مناسب نیست .
میزان آبدهی یک دستگاه ♨️28 کیلووات 10 لیتر در دقیقه آب 60 درجه سانتی گراد مـی باشـد کـه بـرای واحدی که دارای 2 حمام و یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد مناسب است.

📋قسمت دوم✅

💡بخش 1⃣◀️
🔝#پکیج بدون فن🔝

⭕️✔️شرایط مورد نیاز دودکش ساختمان جهت استفادة از دستگاه دود کش دار:

قطرلوله❗️ دودکش ساختمان برای استفاده از پکیجها و آبگرمکنهای 14 و 18 لیتری می بایست 15 سانتیمتر باشد. قطر لوله دودکش ساختمان برای استفاده از آبگرمکنهای 11 لیتری می بایست 10 سانتیمتر باشد.

⭕️✔️ارتفاع دودکش:
درتمام دستگاهها فاصله از بالای کلاهک تعـد یل دستگاه تا پشـت بـام (ارتفـاع دودکـش سـاختمان ) مـی بایست حداقل حدود 4🔴 مترباشد.
 
⭕️✔️دودکش مستقل :
هر وسیله گازسوز می بایسـت دارای یـک شیرگاز مسـتقل ویـک دودکـش مسـتقل باشـد تـا مکـش دود بـه درستی انجام شود.
⚠️هرگز نمی توان دستگاه را به دودکشهای مشترک وشیرگازمشترک وصل نمود.⚠️

⭕️✔️فاصله از روی دستگاه تا سوراخ دودکش دیوار:
هرگز نباید دستگاه را چسبیده به سوراخ دودکش داخل دیوار نصب نمود و دستگاه مـی بایسـت حـداقل⚫️ 30تا 40 سانتیمتر پائین تر از سوراخ دودکش نصب گردد و هرچه بتوان دسـتگاه را نسـبت بـه سـوراخ دودکش داخل پائین تر نصب نمود بهتراست . زیرا زیادتر شدن فاصله دستگاه نسبت به سـوراخ دودکش روی دیوار، مکش دودکش را بیشترمی کند.

⭕️✔️کلاهک تعدیل :
درانتهای دودکش روی پشت بام می بایست از یک کلاهک⚪️ H مناسب استفاده گردد.

⭕️✔️طول لوله افقی دودکش:
طول لوله افقی دودکش نباید از 2 متر❕بیشتر باشد ولولۀ افقی دودکش می بایست شیب منا سـب و مثبـت به سمت بالا داشته باشد.

⭕️✔️عایق نمودن لولۀ دودکش:
چنانچه قسمتی از لولۀ دودکش در فضای آزاد قراردارد، می بایسـت آن قسـمت را بـا عـایق پشـم شیشـه عایق نمود زیرا اگر بدنه دودکش در اثر تماس با هوای محیط سرد بشود دودی که ازآن عبورکرده سـرد شده و به سختی تخلیه می شود و موجب می شود کشش دودکش کم شود و باعث مـی شـود تـا دود از دودکش تخلیه نشود و سنسور دود عمل کند و دستگاه خاموش شود. همچنین باعث کندانس شدن دود گشته و موجب اسیب به بنای ساختمان و خود پکیج می گردد.

📋قسمت دوم✅

💡بخش 2⃣◀️

💢 #پکیج فن دار  HERMETIK💢

⭕️✔️شرایط مورد نیاز جهت استفاده از دستگاه فن دار:
دستگاه فن دار طوری طراحی شده است کـه نیـازی بـه دودکـش سـاختمان ندارد و هـوای مـورد نیـاز سوختن در دستگاه از محیط آزاد بیرون از محل نصب دستگاه بـه داخـل دسـتگاه مکیـده مـی شـود .🆗 بـه همین دلیل دستگاه فن دار مجهز به یک دودکش مخصوص دوجـداره مـی باشـد کـه جـداره داخلـی آن قطرش 6 سانتیمتر می باشد و دود دستگاه از طر یق این لوله به محیط بیـرون تخلیـه مـی گـردد و جـداره خـارجی آن 10 سـانتیمتر می باشـد کـه لولـه 6 سـانتیمترتخلیه دود در آن قـراردارد و هـوای تـازه مـورد نیاز جهت سوختن در دستگاه ازطریق این لوله وارد محفظه احتراق دستگاه می شود.

⭕️✔️نکات مهم جهت استفادة از دستگاه فن دار:
هرگزنباید جداره بیرونی دودکش دستگاه فـن دار راجـدا نمـود و از هـوای محـیط اطـراف محـل نصـب دستگاه استفاده نمود.
⚠️🚩لوله دودکش دستگاه فن دارمی بایست حتما" به محیط آزاد بیرون از محل نصـب دسـتگاه ارتبـاط داشـته باشد تا دود ایجاد شده دردستگاه به محیط بیرون ازمنزل تخلیه گردد و هـم هـوای مـورد نیـاز دسـتگاه از محیط بیرون از منزل مسکونی تامین گردد.
اگردر مواردی فاصله بین دستگاه و پنجره یا دیوار خارجی بیشتر از اندازه طول لولۀ دودکـش دوجـدارة موجود داخل کارتن باشد یا نیـاز بـه زانـو باشـد ، مـی بایسـت حتمـا "از لولـه رابـط و زانـوی مخصـوص دوجداره دستگاه فن دار استفاده نمود.
⚠️⚠️⚠️نهایت طول لوله دودکش دستگاه فن دار 4 مترافقی می باشد که به ازاء اسـتفاده از هـر زانـو 1 متـر از 4 متر طول دود کش کم می شود.
♓️چون قدرت مکش ودهش فن برای 4 مترطراحی شده است درمواردی که طول لوله دودکش کم باشـد بدلیل قدرت زیاد فن هوای ورودی به محفظه احتراق دستگاه بیش ازحدلازم می شود و باعث مـی شـود که دستگاه براحتی و سریع روشن نشود و برای رفع این مشکل دوحلقه فلزی (دمپر ثابت) داخل نایلون دفترچه دسـتگاه ها موجود می مباشد که سایز یکی 75 میلیمتر و دیگری 80 میلیمتر می باشد که برای کـم کـردن دبـی هوای ورودی به محفظه احتراق می توان از آنها استفاده نمود.
⛔️اگر طول لوله دودکش کمتر از 1مترباشد می بایست از حلقه mm 80 استفاده شود و اگر بین 1 تـا 1.5 متر باشد می توان از حلقه 75 میلیمتر استفاده نمود و زمانی که طول دودکـش بـیش از 1/5 متـر باشـد نیازی به استفاده از حلقه های کم کننده ی دبی هوا نمی باشد.