تعمیر شبانه روزی پکیج در تهران
📕راهنمای انتخاب ، نصب و راه اندازی پکیج شوفاژدیواری ♨️برای انتخاب نوع دستگاه می بایست شرایط محل نصب دستگاه مطابق با شرایط مورد نیاز دسـتگاه باشـد که از شرایط مهم مورد نیاز دستگاه می توان به ⚠️ شرایط زیر اشاره نمود:

1⃣⏪دودکش ساختمان
2⃣⏪متراژ ساختمان
3⃣⏪مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی
4⃣⏪ تامین اکسیژن مورد نیاز دستگاه

بخش 1 ⏮

💭دودکش ساختمان ℹ️

نکتۀ بسیارمهم درانتخاب دستگاه شرایط دودکـش سـاختمان مـی باشـد کـه بـرای برطـرف شـدن مشـکل دودکش در ساختمانهایی که دودکش مناسب جهت دستگاهها را ندارند دستگاه ها در دو نوع دودکش دار و فن دار طراحی شده اند.

📋بخش 2 ⏮

Ⓜ️متراژ ساختمان:

جهت درنظر گرفتن میزان گرمای لازم جهت گرم کردن 1 متـر مربـع ازسـاختمان مـی بایسـت پـاره ای ازشرایط درنظرگرفته شود:

آب وهوای شهر:
شهرها از نظر اقلیم به سه دسته
 گرمسیر
 سرد سیر
 معتدل....... تقسیم بندی می شوند.
ساختمانها ازلحاظ معماری و ساخت به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته 1 :ساختمانهایی که درآنها از پنجره های دوجداره استفاده شده است و دیوارهای خارجی نیزعایق شده است و درآنها پرت حرارت بسیار پائین است.

دسته 2 :ساختمانهائی که ازلحاظ ساخت معمولی می باشند و درآنها ازپنجرهای معمـولی فلـزی اسـتفاده شده و پرت حرارت در آنها معمولی می باشد مانندآپارتمانهای معمولی.

دسته 3: ساختمانهائی که ازلحاظ معماری وساخت قدیمی می باشند وپرت حرارت در آنها بسیاربالاست ودر آنها از دروپنجره های مناسبی استفاده نشده است.

📋زیر بخش 2 ◀️ 1 ⏮

🌴🌲🍂جهت جغرافیایی ساختمان :

یکی دیگر ازشرایط ساختمانها ، جهت آنهاست که ازلحاظ تابش آفتاب بسیار حائز اهمیت می باشد.♨️🔆🌀✅

 بـه طور مثال واحدی که در انتهای یک ساختمان شمالی قرار دارد نسبت به واحدی که درسمت حیاط یـک ساختمان جنوبی قراردارد نورکمتری به آن تابیده می شود و سردتراست .و یا واحدی که در طبقـه آخـر یا طبقه همکفی که زیرآن پارکینگ قرار دارد بدلیل داشتن ارتباط بیشتر با فضای آزاد سـردتر از واحـدی است که بالا و پائین آن مسکونی است مانند طبقات دوم و سوم در یک ساختمان چهار طبقه.

جهت تامین گرمای مورد نیاز ساختمان درشهرهای معتدل مانند شهرتهران:
ساختمانهای دسته 1: برای هرمتر مربع 80 وات درنظرمی گیریم.
ساختمانهای دسته 2: برای هر مترمربع 100 وات درنظرمی گیریم.
ساختمانهای دسته 3: برای هرمتر مربع 120 وات درنظرمی گیریم.
این اعداد برای محاسبات سرانگشتی معروف است و مربوط به شهرهای معتدل می باشـد کـه در شـهرهای گرمسیر کمتر و درشهرهای سر دسیر بیشتر می باشد .

به طورمثال:
برای گرم کردن هرمترمربع از یک ساختمان معمولی درشـهرتهران نیـاز بـه 100 وات گرمـا مـی باشـد و
یـک پکـیج 24 کیلـووات (24000 وات) مـی توانـد تـا 240 متـر مربـع را در شـهرهای معتـدل و
ساختمانهای معمولی گرم نماید.

📋بخش 3 ⏮

🚰شرایط و مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی در ساختمان🚻ℹ️
🔥دستگاه پکیج گرمایی وظیفۀ گرم نمودن رادیاتورهای ساختمان و تامین آب گرم مصرفی در ساختمان را بر عهده دارد.

دستگاههای دیواری بدلیل نداشتن منبع ذخیرة⛲️ آب گرم امکان گـرم نمـودن رادیاتورهـا و گرم نمودن آب گرم مصرفی را به طور همزمان ندارند و در طراحـی سیسـتم🚩 اولویـت گرمـایش بـا گـرم نمودن آب گرم مصرفی می باشد.
بعد از باز شدن شیر آب گرم مصرفی تمام قدرت 💯دستگاه صرف گرم نمودن آب گرم مصرفی می شـود و اگر شیر آب گرم مصرفی به طور طولانی باز بماند رادیاتورها سرد🔵 می شوند .
لازم است در مصرف آب گرم به این نکته توجه نمود که نباید به طور طولانی شیر آب گرم بـاز بمانـد تا رادیاتورها سرد نشوند.

میزان آبدهی یک دستگاه 24 کیلو وات 8 لیتر در دقیقه آب 60 درجه سانتی گراد مـی باشـدکه بـرای یک منزل مسکونی🏠 معمولی با یک حمام🛁 و یک سرویس بهداشتی🚾 و آشپزخانه🚿 مناسب است ، ولـی برای منزل مسکونی که دارای2 حمام و یک سرویس بهداشتی ویک آشپزخانه مناسب نیست .
میزان آبدهی یک دستگاه ♨️28 کیلووات 10 لیتر در دقیقه آب 60 درجه سانتی گراد مـی باشـد کـه بـرای واحدی که دارای 2 حمام و یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد مناسب است.