طراحی و محاسبه تاسیسات آبرسانی ساختمان - بخش اول


 

(محاسبه مفدار اب مورد نیاز )

 

 طراحی و محاسبه تاسیسات آبرسانی ساختمان

مقدمه

تهیه و توزیع آب مصرفی ، یکی از موارد مهم در سیستم های تأسیساتی می باشد. آب مصرفی توسط شبکه آب شهری توزیع می گردد سپس در ابتدای ورود به ساختمان پس از عبور از کنتور و متعلقات دیگر به شبکه داخلی لوله کشی آب منتقل می شود وپس از جریان یافتن در انشعابات اصلی و فرعی به واحد مصرف کننده یعنی سرویس های بهداشتی می رسد.محاسبه مقدار آب مورد نیاز ، بر اساس مصرف لحظه ای آب انجام می شود.

در گذشته مصرف لحظه ای با واحد مصرف یا (F.U.) برآورد می گردید و برای قطر لوله های آب و فاضلاب با کمی تغییرات از آن استفاده می شد. این روش دارای اشکالات عمده ای بود که در زیر به آن اشاره می شود:

الف- ماهیت و نوع مصرف در بعضی از سرویس های بهداشتی در سیستم آبرسانی و فاضلاب با هم متفاوت است برای مثال در سرویس بهداشتی توالت با تانک فشاری(فلاش تانک)، پر کردن تانک با شیر کوچک اینچ و به آهستگی انجام می شود، در حالیکه تخلیه آن به شبکه فاضلاب بصورت لحظه ای وبا سرعت و دبی زیاد می باشد.

بطور مثال در جداول قبلی برای توالت با فلاش تانک مقدار مصرف لحظه ای آبرسانی(3 = F.U)و فاضلاب (4 = F.U) قید گردیده است و در جداول جدید مقدار مصرف لحظه ای آبرسانی(2/2 = S.F.U)و فاضلاب(4 = D.F.U) برآورد می شود که منطقی تر می باشد.

ب- در شبکه آب مصرفی ساختمان از دو سیستم آب سرد و آب گرم بصورت مجزا استفاده می گردد، که در شیرهای مخلوط به مصرف سرویس بهداشتی می رسد، بنابراین با توجه به نوع سرویس بهداشتی و مقدار آب گرم مورد نیاز، مقدار (F.U) شرایط متفاوتی پیدا می کند، در جدول جدید سیستم آبرسانی آب سرد و گرم دارای S.F.U جداگانه ای می باشند.با توجه به اشکالات فوق و موارد دیگر، در قوانین و آئین نامه های جدید از جمله(( مقررات ملی ساختمان)) که توسط وزارت مسکن و شهر سازی، معاونت نظام مهندسی تهیه گردیده است، موارد فوق در نظر گرفته شده و جهت محاسبه سیستم آبرسانی (S.F.U)برای دو حالت سرد، گرم وبرای سیستم فاضلاب از (D.F.U)استفاده می گردد.

محاسبة مقدار آب مورد نیاز:

حداکثر مصرف لحظه ای هریک از لوازم بهداشتی با (S.F.U )مشخص می شود و مقدار(S.F.U ) برای کلیه لوازم بهداشتی در جدول (1-1 0 ) آمده است. در طراحی و محاسبة سیستم آبرسانی، ابتدا مقدار(S.F.U )برای لوازم  بهداشتی مختلف داخل ساختمان را با استفاده از این جدول تعیین نموده و سپس هر قسمت از لوله کشی را بر اساس جمع نمودن آن ها محاسبه می کنیم.

نکته قابل توجه اینست که معمولاً همه لوازم بهداشتی بطور همزمان مورد استفاده قرار نمی گیرند و باید ضریب همزمانی مصرف را در نظر گرفت. برای این کار از منحنی های شکل (1-1 0 )و(2- 1 0 )استفاده می گردد.
بطوریکه با مشخص نمودن مقدار(S.F.U ) در محور افقی، میزان حداکثر محتمل مقدار جریان آب که همزمان به لوازم بهداشتی می رسد (یعنی دبی آب بر حسب g.p.m )از محور عمودی بدست می آید.

جدول 1 - حداکثر جریان لحظه ای (S.F.U) برای وسائل بهداشتی مختلف
واحد مصرف لوازم بهداشتی Senitary Appliances
0.25 آبخوری water fountain
1 وان خصوصی lavatory . pr
1 دوش خصوصی bathtub pr
1 سینک اشپزخانه خصوصی shower head pr
1 سینک رخشویی خصوصی kitchen sink pr
1 ماشین رخشویی 3.6 کیلویی laundry tub pr
1 شیر معمولی laundry machine pr
1.5 دستشویی عمومی 
ماشین ظرفشویی خصوصی
dish washer pr
2.2 توالت خصوصی (فلاش تانک)
ماشین ظرفشویی عمومی
ماشین رخشویی 3.6 عمومی
سینک عمومی (ادارات)

sink pub
2.7 لوازم بهداشتی حمام (فلاش تانک) bath group service pr
3 ماشین رخشویی 7.3 کیلویی عمومی
سینک اشپزخانه (رستوران)
دوش عمومی
وان عمومی
پیسوار عمومی 

urinal pub
5 توالت عمومی (فلاش والو 4 / 1 1) 
پیسوار عمومی (فلاش والو 3/4) 

water closet pub
6 توالت خصوصی (فلاش تانک) 
لوازم بهداشتی یک حمام کامل خصوصی

bath group service pr
10 توالت عمومی (فلاش والو) 
پیسوار عمومی (فلاش والو 1) 

urinal pr

 

دردیاگرام شکل(1-1 0 ) مقدار g.p.m برای حداکثر تا 240 واحد مصرف (S.F.U) و در شکل (2- 1 0 ) که شکل کلی می باشد مقدار g.p.m برای حداکثر تا 3000 واحد مصرف (S.F.U) نشان داده شده است.

 

 توضیح اینکه در هر دو دیاگرام، خط منحنی شماره 1 ، برای سیستم هائی که عمدتاً با فلاش والو(شیر فشاری توالت)کار می کنند و خط منحنی شماره 2، برای سیستم هائی که عمدتاً با فلاش تانک (تانک فشار توالت) کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرد.

همانطور که در شکل دیده می شود در منحنی کلی، برای مقادیر S.F.U بزرگتر از 1300 دو منحنی 1 و 2 بهم نزدیک شده و حداکثر محتمل مقدار جریان یکی می گردد.

 

محاسبه افت فشار در طول لوله:


فشار شبکه شهری آب مصرفی در بیرون از ساختمان ، پس از ورود به داخل سیستم آبرسانی ساختمان، باید بتواند موارد ذیل را تأمین نماید:
(Hm )- افت فشار در کنتور آب، که از ( جدول 2-1 0 ) برآورده می گردد.
(Hm )- اختلاف فشار بدلیل ارتفاع بالاترین نقطه مصرف آب در طبقه آخر ساختمان نسبت به ارتفاع نصب کنتور در قسمت ورودی ساختمان ( از روی شکل و اطلاعات پروژه)
(Hv )- حداقل فشار مورد نیاز در پشت شیر برداشت در دورترین و بالاترین نقطه مصرف، که از (جدول 3-1 0 ) برآورد می شود.
(HI )- افت فشار در طولانی ترین مسیر لوله کشی سیستم آبرسانی، که از فرمول زیر محاسبه می شود:
(% ) ضریب افت فشار× طولانی ترین مسیر لوله(Aتا B )= افت فشار لوله محاسبه ضریب افت فشار در صفحات بعدی توضیح داده می شود.
(Hf )- افت فشار در اتصالات موجود در مسیر دورترین و بالاترین نقطه مصرف(مسیر AB )که حدوداً 50 % افت لوله در نظر گرفته می شود. مجموعه این افت فشارها مطابق فرمول زیر در شکل (3-1 0 )نمایش داده شده است.

 پایان بخش اول .....

طراحی و محاسبه تاسیسات آبرسانی ساختمان - بخش دوم


لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی پکیج شوفاژ دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم  نرم افزار آموزشی آبگرمکن دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر یخچال های خانگی "نسخه اندروید"1ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر لوازم خانگی "نسخه اندروید"

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی کولرگازی اسپیلت "نسخه اندروید"


نرم افزارهای تاسیسات : کاری از علیرضا حدادی