طراحی و محاسبه تاسیسات آبرسانی ساختمان - بخش دوم

محاسبه قطر لوله های آبرسانی: برای محاسبه قطر لوله های آبرسانی با توجه به مطالبی که عنوان شد، بایستی ابتدا مقدار افت فشار در لوله را بر حسب پاند بر اینچ مربع(Psi) در 100 فوت طول لوله بدست آورده سپس با توجه به این افت فشار و مقدار دبی آب مصرفی در هر خط لوله بر حسب g.p.m ، با استفاده از

(محاسبه قطر لوله های آبرسانی)

 طراحی و محاسبه تاسیسات آبرسانی ساختمان

محاسبه قطر لوله های آبرسانی: برای محاسبه قطر لوله های آبرسانی با توجه به مطالبی که عنوان شد، بایستی ابتدا مقدار افت فشار در لوله را بر حسب پاند بر اینچ مربع(Psi) در 100 فوت طول لوله بدست آورده سپس با توجه به این افت فشار و مقدار دبی آب مصرفی در هر خط لوله بر حسب g.p.m ، با استفاده از دیاگرام شکل(4-1 0 )، قطر لوله بر حسب اینچ وسرعت آب در لوله بر حسب فوت در ثانیه(fps)محاسبه می گردد.نظر به اینکه پس از زمان کوتاهی قشر داخلی لوله های گالوانیزه رسوب گرفته و حالت زبری پیدا می کند لذا برای محاسبه قطر لوله از دیاگرام حالت (سطح داخلی نسبتاً نا صاف) استفاده می شود.

 

 

برای محاسبة دقیق، نیاز به روش سعی وخطا می باشد یعنی در ابتدا که هنوز قطر لوله ها مشخص نیست طی مراحل ذیل محاسبات صورت می پذیرد:

1- برآورد مجموع (S.F.U) برای کلیه واحدهای بهداشتی موجود در ساختمان با استفاده از (جدول1-1 0 ) 

2- تعیین مقدار حداکثر مصرف لحظه ای محتمل g.p.m با توجه به S.F.U کل وبا استفاده از شکل های ( 1-1 0 ) و (2-1 0 )
3- با توجه به مقدار g.p.m و انتخاب سرعت مناسب، برآورد اولیه قطر لوله اصلی و سایز کنتور از (جدول 2-1 0 )انجام می پذیرد، سرعت مناسب آب را می توان از جدول (4-1 0 ) انتخاب نمود.
4- تعیین ضریب افت فشار آب در لوله (2 Lb/In یا معادل Psi در 100 فوت طول لوله )از (دیاگرام 4- 1 0 )
5- کنترل محاسبات انجام شده با استفاده از فرمول (بند2-1 0 ) 
6- بعد از انجام محاسبات ، سه حالت پیش می آید:

حالت اول:

نیاز به بوستر پمپ یا منبع در ارتفاع دارد - فشار واقعی شبکه < فشار محاسباتی ورود

حالت دوم:

محاسبات قابل قبول است - فشار واقعی شبکه ≈ فشار محاسباتی ورودی

حالت سوم:

شبکه نیاز به نصب شیر فشار شکن دارد - فشار واقعی شبکه >> فشار محاسباتی ورودی

* فشار واقعی شبکه معمولاً 3 الی 4 اتمسفر معادل 30 الی 40 متر برای آب شهر می باشد.

7- با تعیین ضریب افت فشار آب در لوله که در مرحله 4 0 (با استفاده از دیاگرام 4- 1 0 )محاسبه می شود، برای کلیه لوله های فرعی و انشعابات با تعیین مقدار S.F.U و g.p.m مربوطه، قطر لوله محاسبه می گردد.

 

 

در مرحله 6 برای حالتی که فشار محاسباتی ورودی بیشتر از فشار واقعی آب شهر باشد می توان با کم نمودن ضریب افت فشار و در نتیجه بالاتر بردن قطر لوله ، افت فشار لوله و اتصالات را تقلیل داد و مقداری از کمبود فشار ورودی را تامین نمود، لیکن به هر حال چون فشار محاسباتی شامل افت کنتور، اختلاف و فشار در آخرین شیر مصرفی نیز می باشد و مجموع این افت ها مقادیر زیادی را در بر می گیرند لذا ممکن است کم و زیاد نمودن افت فشار (با توجه به میزان کم تاثیر آن در افت کل)، نتواند جواب مسئله را چندان تغییر دهد( مگر در موارد خاص) ، و نهایتاً نصب بوستر پمپ ضروری باشد. روش تصحیح ضریب افت مطابق ذیل می باشد.

 

قطر لوله افزایش و

افت فشار در لوله کمتر می شود→

ضریب افت کمتر

افت فشار زیاد

سرعت آب کم می شود <---

قطر لوله کاهش و

افت فشار در لوله بیشتر می شود→

ضریب افت بیشتر

افت فشار کم

سرعت آب زیاد می شود<---

 

 

نکته مهم دیگر اینست که فشار ورودی شبکه آب شهری نیز دائماً در حال تغییر می باشد و نتیجه محاسبات با واقعیت موجود، همواره منطبق نخواهد بود.مهمترین عامل تغییر و تعیین ضریب افت فشار، مقدار سرعت مجاز آب در لوله است که در صورت زیاد بودن سرعت می توان ضریب افت فشار را کمتر نموده و در نتیجه سرعت کاهش و قطر لوله افزایش خواهد یافت و بالعکس.

 

قطر لوله افزایش

می یابد

 

سرعت کمتر

شده

 

افت فشار

کمتر می گردد

 

ضریب افت فشار

کمتر انتخاب می شود

 

سرعت آب زیادتر

از حد مجاز

 


پای

پایان بخش دوم ..... 


طراحی و محاسبه تاسیسات آبرسانی ساختمان - بخش اول


لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی پکیج شوفاژ دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم  نرم افزار آموزشی آبگرمکن دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر یخچال های خانگی "نسخه اندروید"1ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر لوازم خانگی "نسخه اندروید"

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی کولرگازی اسپیلت "نسخه اندروید"


نرم افزارهای تاسیسات : کاری از علیرضا حدادی