فشارسنج آنروید
نحوه عملکرد فشارسنج


ابزاری نیرومندتر که به سادگی قابل حمل است آنروید یا فشارسنج خشک است. فشارسنج آنروید تغییرات بسیار کوچکتر را در فشار فشارسنج آنروید دارای ظرفی سیلندری با قسمت بالایی منعطف است. هوا به طور جزیی از داخل ظرف حذف می شود و در بالا یا دیافراگم با هر تغییر فشار اتمسفری خم می شود. اهرم های ظریف، این تغییرات را به نشانگری منتقل می کنند که بر روی مقیاس درجه بندی شده حرکت می کند.
فشارسنج آنروید با مقیاس های ارتفاع به طور متداول برای ارتفاع سنج های هوایی استفاده می شوند. در ارتفاع تعیین شده تنظیماتی باید برای تغییرات در فشار هوا ناشی از آب و هوا محاسبه شو د. فشارسنج هایی که برای استفاده خانگی  نیز استفاده می شوند به طور کلی نوع آنروید است.

دریافت
عنوان: فشارسنج آنروید
حجم: 59.9 کیلوبایت
توضیحات: فشارسنج آنروید


#فشارسنج #آنروید
کانال اموزشگاه مجازی تاسیسات اشکان تهویه
https://telegram.me/servicpackage118

وبسایت :    
http://package118.ir