معیار انتخاب سیستم لوله کشی

انتخاب سیستم لوله کشی با لوله تحت فشار یا لوله کاروگیت فاضلاب و یا لوله PVC و اتصالات مورد نیاز

برای انتخاب نوع لوله کشی و اتصالات مناسب باید پارامترهای زیر در نظر گرفته شود :
•    
سیستم لوله کشی
•    
دبی جریان سیال درون لوله پلی اتیلن
•    
اتفاقات ناگهانی در دبی جریان (احتمال ضربه قوچ)
•    
گرانروی سیال درون لوله کاروگیت یا لوله تحت فشار
•    
میزان فشار سیال
•    
میزان دمای سیال
•    
محل و مکان کار
•    
خورندگی سیال جاری درون لوله پلی اتیلن
همچنین جهت تصمیم گیری درست و منطقی در خصوص نوع لوله و سیستم لوله کشی  به سوال های زیر باید پاسخی صحیح ارائه کرد. این سئوالات عبارتند از :
میزان تبخیر سیال درون لوله پلی اتیلن، و اینکه آیا احتمال پیدایش جریان دوفازی وجود دارد؟
آیا سیال درون لوله پلی اتیلن ممکن است به صورت حلال بلقوه واشرها و مواد آب بندی عمل کند؟
آیا سطح خارجی لوله پلی اتیلن در تماس با محیطی خورنده قرار دارد؟
میزان انبساط و انقباض لوله چقدر است و چگونه می توان با آن تطبیق یافت؟