مهندس به چه کسی گفته می شود؟


مهندس در لغت از هندسه می آید و هندسه نیز معرب اندازه است، پس در لغت مهندس به کسی می گویند که هندسه بداند.
در فرهنگ لغات فارسی مهندس چنین تعریف شده است:
1- اندازه گیرنده
2- عالِم هندسه
3- متخصص ایجاد طرح ها و کارهای ساختمانی و معماری یا راهسازی یا کشاورزی یا ساختن انواع ماشین، یکی از صنف های ارتش که امورمهندسی ((راه سازی، پل سازی و ایجاد وسایل مخابرات و غیره)) را به عهده دارد.
4- خبیر و بصیر در امور مجاری قنات
5- معمار
6- نجّار ماهر و در زبان های فارسی و عربی گاه مهندس به نجار ماهر اطلاق شده و گاه نجار به مهندس عالی مقام.
ولی آیا دانستن هندسه در زمان فعلی شرط لازم و کافی برای مهندس بودن است؟
 شاید اساسا کلمه و لقب مهندس که در قرن اخیر در ایران به کرّات در جلوی اسامی برای تشخّص و احترام به افراد بکار می رود معنی و مفهوم کاملی نداشته باشد.
در زبان های لاتین از لغت Engineerاستفاده می شود و Engine به معنی ماشین، موتور، هوش فطری و ذکاوت می باشد و خیلی کم در جلوی اسامی افراد قرار می گیرد.
ولی آیا در غرب قبل از اینکه به تکنولوژی جدید دست یافته شود به کسی Engineer نمی گفته اند؟ آیا لئوناردو داوینچی معمار، مجسمه ساز، نقاش، دانشمند و مکانیک ایتالیایی مهندس یاEngineer نبود؟
ولی ببینیم مهندسی در ایران چیست و مهندس کیست؟