نکات اجرایی سیستم تلفن1- در ساختمان هایی که مراکز اختصاصی تلفن دارند، لازم است اتاق مرکز و در صورت نیاز اتاق های سایر تجهیزات مربوط به سیستم تلفن در محلی مناسب، از نظر ارتباط با شبکه تلفن شهری و مدارهای داخلی ساختمان، پیش بینی شود و از آن جز برای نصب تجهیزات مربوط به تلفن، و در صورت داشتن فضای کافی برای دیگر تجهیزات جریان ضعیف، برای هیچ منظور دیگری استفاده نشود. ابعاد اتاق و راهروهای اطراف کابینت ها و میزهای مربوط باید برای انجام کلیه عملیات سرویس و تعمیرات کافی باشد.

2- در ساختمان های فاقد مرکز تلفن اختصاصی، محل جعبه تقسیم ترمینال اصلی که خطوط ورودی به آن وصل می شود باید به نحوی انتخاب شود که انجام ارتباط بین این جعبه و خطوط شبکه شهری و جعبه های تقسیم طبقات به سهولت انجام شود.

3- جعبه تقسیم های ترمینال طبقات یا مناطق توزیع باید با توجه به توسعه های بعدی پیش بینی شوند و برای اتصالات اضافی محل کافی داشته، به ترمینال زمین مجهز باشند.

4- ارتباط بین جعبه تقسیم های ترمینال طبقات و جعبه تقسیم های نیمه اصلی یا جعبه تقسیم مرکز تلفن باید با کابل حفاظت شده در لوله ها یا مجاری کابل، انجام شود.

5- کابل های مورد استفاده در سیستم های تلفن باید نوعی پرده فلزی (فویل، زره یا نظایر آن) داشته، شامل یک رشته هادی مخصوص اتصال زمین باشد. مقررات ملی 13-8-0-8

6- اتصالات بین جعبه تقسیم های ترمینال و محل دستگاه تلفن (پریز تلفن) باید مشتمل بر سه رشته هادی (شامل زمین) باشد.

یادآوری 1- در ساختمان های فاقد مرکز تلفن و اگر از نظر مقررات شرکت مخابرات بلامانع باشد، می توان به دو رشته هادی اکتفا کرد.

7- اتصال به دستگاه تلفن می تواند به یکی از دو روش زیر انجام شود:
الف) در محل جعبه سیم کشی تلفن، جعبه انتهایی تلفن
ب) در محل جعبه سیم کشی تلفن، پریز محصول تلفن (با حداقل سه کنتاکت) نصب و و
اتصال تلفن به آن از طریق سه یا چند شاخه مناسب انجام شود.

یادآوری 2- در ساختمان های فاقد مرکز تلفن خصوصی در صورت وجود شرایط ذکر شده در یادآوری 1 می توان از پریز دو کنتاکته استفاده کرد.

یادآوری 3- پریزهای دو، سه یا چند کنتاکته تلفن باید مخصوص این سیستم باشد، به گونه ای که وصل اشتباهی دو شاخه های برق به آنها یا دو، سه یا چند شاخه های تلفن به پریزهای برق امکان پذیر نباشد.

8- هادی های اتصال زمین سیم ها و کابل های تلفن باید از طریق یک هادی حفاظتی، ترمینال زمین جعبه اصلی تلفن یا مرکز تلفن را به الکترود زمین ساختمان متصل کنند.

9- پیمانکار یا مالک می بایست پیش از اجرا و نصب جعبه تقسیم اصلی تلفن MTB و کابل ورودی با شرکت مخابرات هماهنگی لازم را انجام دهد.

10- قطر کابل تلفن طبق مقررات ملی 13-8-0-8 حداقل 0,6 میلی متر می باشد.