چه رسوبگیری بخریم؟


بهترین رسوب گیر های شیمیایی فیلتر های پلی فسفات می باشند که با حل کردن رسوبات و کربنات های موجود در آب مانع تشکیل رسوب در مبدل های ثانویه می شوند. لازم به ذکر است ذاتا در پکیج های دو مبدل، رسوب به نسبت پکیج های تک مبدل بسیار کمتر می باشند. چراکه در پکیج های تک مبدل شعله به صورت مستقیم با آب تازه ورودی در ارتباط است.

فیلتر های ضد رسوب پلی فسفات راه حلی است ساده ، موثر و اقتصادی جهت جلوگیری از بوجود آمدن رسوبهای ناشی از آبهای سخت و مشکلاتی که این رسوبها در پی خواهند داشت. اشکان تهویه . در اثر گرم شدن آب، نمکهای کلسیم و منیزیم محلول در آب به کربنات های نا محلول تبدیل گردیده و بصورت کریستالهای آهکی بر روی جداره لوله ها و سایر تجهیزات ایجاد رسوب می کنند. حل شدن مقدار کمی پلی فسفات در آب مانع بوجود آمدن کربناتهای نامحلول و در نتیجه باعث جلوگیری از بوجود آمدن رسوب در سیستم می گردد.
این فیلتر با جلوگیری از ایجاد رسوب برای استفاده در پکیج یا آبگرمکن دیواری کولر آبی رادیاتور و سایر موارد قابل استفاده است.