کدخطاهای پکیج مارس مدل مگااسمارت

 

کد خطا

شرح خطا

علت خرابی

راه حل


صفحه نمایشگر کاملا خاموش است

قطع بودن برق دستگاه

وصل برق و روشن نمودن دستگاه

E0

دستگاه کار نمیکند

فشار آب زیر 0.5 بار است

شیر پرکن آب دستگاه را باز کرده تا فشار آب در ناحیه سبز قرار گیرد

فشار مناسب 1 تا 1.5 بار است

E1

عملکرد نامطلوب جرقه زن و عدم برقراری شعله

شیر گاز بسته است

مجرای لوله گاز باریک است یا گرفتگی دارد

فشار گاز کم است

کابل جرقه زن معیوب است

شیر گاز را باز کنید

از لوله بزرگتر استفاده یا رفع گرفتگی کنید

کابل جرقه زن را تعویض کنید

مطمئن شوید که فشار گاز 180 میلیمتر ستون آب باشد

E3

سنسور آبگرم رفت شوفاژ عمل نمی نماید

سنسور معیوب یا خوب نصب نشده

سنسور تعویض یا به طور مناسب نصب گردد

E4

مسیر دودکش مشکل دارد یا اتصال سنسور فشار هوا برقرار نیست

خروجی دودکش مسدود است

سنسور فشار معیوب است

لوله سنسور فشار بیرون آمده یا جابه جا وصل شده است

مانع را برطرف کنید

سنسور فشار را تعویض نمایید

لوله را در جای صحیح وصل نمایید

E5

مسیر دودکش مشکل دارد و یا اتصال سنسور فشار هوا برقرار نیست

خروجی دودکش مسدود است

سنسور فشار معیوب است

لوله سنسور فشار بیرون آمده یا جابه جا وصل شده است

مانع را برطرف کنید

سنسور فشار را تعویض نمایید

لوله را در جای صحیح وصل نمایید

E6

حسگر شعله عمل نمیکند

حسگر معیوب است

برد کنترل معیوب است

حسگر تعویض گردد

برد کنترل تعویض گردد

E7

مشعل بدون گردش آب در داخل مدار گرمایش و یا بدون عملکرد پمپ روشن میشود

پمپ کار نمیکند

شیر مسیر گرمایش بسته است

برد کنترل معیوب است

رویه را برداشته و مشکل پمپ بررسی گردد

شیر مسیر گرمایش را باز کنید

برد کنترل تعویض گردد

E8

دمای آبگرم رفت شوفاژ از 85°C تجاوز کرده است

سنسور آبگرم رفت شوفاژ معیوب است

سنسور تعویض شود

سوئیچ حرارتی تعویض گردد

E9

سوئیچ حرارتی 95°C عمل نموده است

دمای مقدار گرمایش از 95 درجه تجاوز کرده است

پمپ کار نمیکند

سوئیچ حرارتی معیوب است

اطمینان از باز بودن  مدار گرمایش

سوئیچ حرارتی تعویض شود

پمپ تعویض شود

EE

آبگرم خروجی مصرفی مطلوب نیست

سنسور دمای آبگرم مصرفی معیوب یا خوب نصب نشده است

سنسور تعویض یا به طور مناسب نصب گردد

EF

دمای آبگرم مصرفی از 80°C تجاوز کرده است

سنسور دمای آبگرم مصرفی معیوب است یا خوب نصب نشده است

سوئیچ حرارتی معیوب است

سنسور تعویض شود

سوئیچ حرارتی تعویض گردد

EL

سنسور جریان آب سرد ورودی اشکال دارد

سنسور معیوب است

سنسور تعویض گردد


درجه حرارت دستگاه به مقدار تعیین شده نمیرسد

حجم(دبی) آب ورودی زیاد است

پایین بودن فشار یا ظرفیت حرارتی گاز مصرفی

به وسیله شیر زیر دستگاه حجم آب ورودی را کم کنید

رگولاتور را تنظیم نمایید (فشار 180 میلیمتر ستون آب)


کم بودن دمای محیط

افت گرما در محیط زیاد است

تعداد رادیاتورها کم است

ظرفیت گرمایش دستگاه کافی نیست

عایق کاری را بهبود و روزنه ها را ببندید

تعداد رادیاتورها را افزایش دهید

از دستگاه با ظرفیت حرارتی بزرگتری استفاده کنید


درجه حرارت واقعی تفاوت زیادی با درجه حرارت تنظیمی دارد

برد کنترل معیوب است

برد کنترل را تعویض نمایید