کد خطاهای پکیج بارلی


 

کد خطاهای پکیج بارلی :

کد خطا

شرح خطا

E1

ایراد در جرقه زن

E2

کلید حرارتی عمل نکرده

E3

اشکال در تهویه

E4

کمبود آب

E6

سنسور مصرفی

E9

نقطه انجماد