کد خطای پکیج شاپه مدل انالوگ

کد خطای پکیج شاپه مدل انالوگ