۳۰نکته ایمنی در جوشکاری و برشکاری


⭕️1_در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار یا در مکانهایی  که گرد و غبار و بخارات یا گازهای قابل انفجار و اشتعال وجود دارد نباید جوشکاری و برشکاری با دستگاههای جوش کاری انجام شود.

⭕️2_اگر در محلهایی که جوشکاری انجام می شود ،اشخاص دیگری نیز مشغول بکار بوده یا عبور و مرور  کنند باید از پاراوان های ثابت یا قابل حمل مناسب استفاده شود که حداقل ارتفاعشان 2 متر باشد.

⭕️3_کپسول های استیلن پر و خالی نباید در کارگاههای جوشکاری یا برشکاری انبار شود . همچنین انبارکردن آنها تو ا ما "با کپسول های اکسیژن در یک جا فقط موقعی مجاز است که بوسیله جدارهای مقاوم در مقابل حریق این دو نوع کپسول از یکدیگر جدا شده باشند.

⭕️4_کپسول های استیلن یا اکسیژن که بطور قائم قرار گرفته اند باید بوسیله تسمه ،طوق یا زنجیر مهار شوند ،تا خطر افتادن آنها بر روی زمین از بین برود.

⭕️5_کپسول اکسیژن یا کپسول استیلن باید دارای سرپوش حفاظتی برای شیر باشد تا در هنگام جا به جا کردن و یا موقعیکه از آن استفاده نمی شود روی شیر کپسول نصب شود.

⭕️6_کپسول های هوا استیلن و اکسیژن بایستی دارای شیر و مانومتر سالم بوده و بصورت عمودی در قفسه های مناسب نگهداری شوند.

⭕️7_سوپاپها ، فشار سنجها یا وسایل تنظیم و رگلاژ کپسول را نباید گریس کاری کرد.

⭕️8_کلیه اجزا ء حامل الکتریسیته دستگاههای جوش یا برش که با مولد برق ( ژنراتور ) یکسو کننده و یا
ترانسفورماتور کار می کنند باید در مقابل خطر تماس با قطعات و  هادی های لخت که تحت فشار الکتریکی هستند حفاظ گذاری شده باشد.

⭕️9_شکافهایی که در روپوش دستگاهها ی ترانسفورماتور برای تهویه دستگاه در نظر گرفته شده باید به قسمی تعبیه شده باشد که داخل کردن اشیاء مختلف از بین شکافها غیر مقدور باشد.

⭕️10_بدنه دستگاههای جوش برق باید بطور موثری دارای اتصال الکتریکی به زمین باشد.

⭕️11- محل اتصال کابلهای تغذیه به دستگاه باید عایق کاری شده باشد.

⭕️12- گیره های الکترود باید مجهز به صفحات یا سپرهای حفاظتی باشد تا دست کارگر را در مقابل حرارت حاصله از قوس الکتریکی حفظ نماید.

⭕️13- در دستگاههای جوش برق با مقاومت الکتریکی تمام قسمتهای حامل جریان برق به استثنا" محل جوش باید کاملا" پوشید ه و محفوظ باشد.

⭕️14- دستگاههای خودکار و نیمه خودکار جوش برق با مقاومت الکتریکی باید مجهز به حایلهای حفاظتی با وسایل راه انداختن با دو دست باشد بطوریکه کارگر پس از راه انداختن دستگاه نتواند دست خود را در منطقه خطر وارد کند.

⭕️15- گازها و بخارات ناشی از جوشکاری برای سلامتی کارگران مضر می باشد بنابراین بایستی از تهویه موضعی در کارگاه جوشکاری استفاده شود.

⭕️16- کارگرانی که در جوشکاری کار می کنند باید از سپر ، ماسک مخصوص مواد شیمیایی ،کلاه ، دستکش چرمی بلند ،پیش بند چرمی ، چکمه استفاده کنند.

⭕️17- در موقع جوشکاری بایستی مطمئن بود شلنگ ثابت بین رگلاتور و مشعل بدون نشت بوده و به طور صحیح به رگلاتور مشعل متصل باشد.

⭕️18- هرگز شیر خروج یا رگلاتور را در مجاورت شعله قرار ندهید.

⭕️19- در هنگام کار با دستگاههای تراش و فرز نبایستی از دستکش استفاده شود.

⭕️20- متصدی سنگ سمباده بایستی علاوه بر استفاده از عینک ایمنی از حفاظ تلقی شفاف روی دستگاه نیز استفاده کند.

⭕️21- سر پوش های مناسب بایستی بر روی چرخ سمباده نصب شده باشد.

⭕️22- محور سنگ سمباده نباید دارای لرزش بوده و متصدی سنگ سمباده قبل از شروع کار باید سنگ را از نظر ترک خوردگی کنترل نماید.

⭕️23- کلیه قسمتهای دستگاهها بایستی حفاظ مناسبی داشته باشند.

⭕️24- از کابلهای معیوب استفاده نشده و حتی الا مکان محل اتصال نزدیک محل جوش قرار داده شود.

⭕️25- قبل از استارت ماشینهای تراش ابزار کار را از محل قطعه متحرک جمع آوری کنید.

⭕️26- نظافت قسمتهای متحرک را فقط در زمان توقف انجام دهید و بعد از اتمام کار نسبت به جمع آوری هر نوع عامل خارجی مانند تکه های فولادی، نوک تیز ، چوب و … اقدام نمایید.

⭕️27- هنگام جوشکاری زمین باید خشک باشد . در صورت خیس بودن زمین محل جوشکاری باید از چوب ، لاستیک یا پوکه های خشک بعنوان زیر پایی استفاده شود.

⭕️28- هنگام جوشکاری در جاهای تنگ و کوچک ، مخازن ، تانکرها ،کف فلزی سالنهای کارخانجات باید از دستگاههای جریان مستقیم استفاده شود.

⭕️29- جوشکار نباید در محلی که احتمال انعکاس نور در ماسک جوشکاری وجود دارد ، کار کند.

⭕️30_در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مراجعه کنید.