درگرمایش از کف ارتفاع کف از روی لوله ها تا کف قابل استفاده چقدر است؟