درگرمایش از کف ارتفاع کف از روی لوله ها تا کف قابل استفاده چقدر است؟


جزوه آموزشی گرمایش از کف


قبل از اجرای گرمایش از کف باید روی لوله های ( آب . گاز . برق و غیره ) با ملات سیمان هموار گردد تا کف یک دست و صاف شود.

از روی این ملات 6 ساتیمتر برای گرمایش از کف احتیاج هست.

از این 6 سانتیمتر ( 3 سانتیمتر برای عایق + 1/5 سانتیمتر برای لوله + 1/5 سانتیمتر بتن روی لوله ها ) میباشد.

کف سازی و ملات کف نیز در همه ساختمانها با هر سیستم گرمایشی تقریبأ یکسان است.

**تفاوت ارتفاع کف در سیستم رادیاتور و گرمایش از کف 5 تا 6 سانتیمتر میباشد.**

نکته : برای کمتر کردن ضخامت کف میتوان قبل از اجرای لوله آب . گاز و برق و ... آنها را از محل هایی مثل زیر کابینت . داخل کمد و در سقف کاذب عبور داد تا مزاحمتی برای گرمایش از کف ایجاد نشود و کف سازی انجام نشود.


درگرمایش از کف ارتفاع کف از روی لوله ها تا کف قابل استفاده چقدر است؟

تفاوت منیفولد برقی و دستی در چیست ؟

استفاده از رادیاتور ارزانتر است یا گرمایش از کف

ازچه نوع لوله هایی درگرمایش از کف استفاده میشود

میگویند گرمایش از کف سرطانزاست نظرشماچیست

گرمایش از کف بهتر است یا رادیاتور

چرا گرمایش از کف دارای استاندارد نیست

آیاگرمایش از کف باعث پوکی استخوان میشود

گرمایش ازکف باعث باردار شدن پرز قالی میشود ؟

معرفی سیستم های گرمایش از کف 1 گرمایش از کف

معرفی سیستم های گرمایش از کف 2 آشنایی با سیستم های گرمایش از کف

معرفی سیستم های گرمایش از کف 3 انواع روش گرمایش از کف

معرفی سیستم های گرمایش از کف 6 روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش کف

معرفی سیستم های گرمایش از کف 7 منبع تامین کننده حرارت