در صورت مسدود بودن مسیر دود در دودکش چه عملی انجام می شود؟