در صورت مسدود بودن مسیر دود در دودکش چه عملی انجام می شود؟


الف- سنسور دود که یک کلید حساس به دما بوده عمل نموده ومشعل خاموش می شود.
ب- سنسور دود که یک کلید حساس به دما بوده عمل نموده و مسیر دود را باز می نماید.
ج- - سنسور دود که یک کلید حساس به فشار بوده عمل نموده ومشعل خاموش  می نماید.
د - سنسور دود که یک کلید حساس به فشار بوده عمل نموده و مسیر را باز می نماید

http://cdn.persiangig.com/preview/DkaESikprq/azmon.gif


 برای دانلود کامل سوالات آزمون پکیج دیواری کلیک کنیدhttp://cdn.persiangig.com/preview/ZH1AHo7avx/takhfif.gif