کلید فن را بر روی تمام حالتها قرار داده‌ایم، اما فن روشن نمی‌شود.