آب مصرفی پکیج دیواری ، دچار نوسان میشود

 آب مصرفی دچارنوسان میشود
سیستم رادیاتور کار میکند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب ندارند

دمای مدار گرمایش هوب است ولی دمای آب مصرفی کم است

فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا میرود وشیر اطمینان عمل میکند