فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا میرود وشیر اطمینان عمل میکند

فشاردرمدارگرمایش بالا میرود


سیستم رادیاتور کار میکند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب ندارند

دمای مدار گرمایش هوب است ولی دمای آب مصرفی کم است

فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا میرود وشیر اطمینان عمل میکند