سیستم رادیاتور کار میکند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب ندارندسیستم گرمایش کار میکندولی رادیاتورگرم نمیشود