کولر روشن نمی‌شود

پریز برق ندارد :

نسبت به قطعی پریز برق اقدام نمایید.

دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است :

بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نموده با ولت سنج ، مقدار برق را در ترمینال اصلی اندازه گیری کنید. اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دوشاخه سپس سیم رابط را تعویض کنید. البته در صورتی که در بررسی دوشاخه ، عیب خاص مشاهده نشده باشد

کلید اصلی خراب است :

کلید را تعویض کنید.

سیم های رابط قطع شده‌اند :

اگر فاز یا نول در سیم بندی مدار قطع شده باشد عیب 1 بوجود می‌آید.

بنابراین لازم است صحت اتصالات محل انشعاب بین ترموسات و کلید موتور فن بررسی شود.


وکیوم چیست ؟ وکیوم درسیستم تبرید

مافلر

اورلودها

عیب یابی کولرگازی :  از کولر باد گرم خارج می‌شود