سرمای کولر بیش از حد زیاد است و علی رغم کار مدار اتوماتیک نمی‌کند.


این عیب می‌تواند از جوش خوردگی‌های کنتاکت‌های کلید درون ترموستات باشد.

ولوم ترموسات را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت (به سمت صفر) بچرخانید.

اگر ترموسات خاموش نشد آن را تعویض کنید البته می‌توان قاب مخصوص ترموسات را جدا کرد و با سمباده کشی سطح کنتاکت‌ها ، از آن مجددا استفاده نمود.

اما تجربه نشان داده است که کنتاکت‌های جوش‌خورده پس از مدت اندکی مجددا دچار همین عیب می‌شوند.

زیرا کار مداوم کولر بر کمپرسور آسیب می‌رساند و در مقابل قیمت ترموسات تعمیر کمپرسور به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.

این عیب می‌تواند از خروج لوله بلوی ترموسات از جایگاه خودش نیز ناشی شود.

این عیب می‌تواند از ایجاد حفره باریکی در سیستم گاز ترموسات نیز ایجاد شود. 

 

اگر کلید ترموسات سالم است (جوش نخورده) و لوله بلوی نیز در محل خودش مستقر باشد.

گاز درون ترموسات از حفره باریکی خارج شده است و به ناچار می‌بایست ترموسات را تعویض کنید. 

با قرار دادن کلید قدرت کولر بر روی حالت on فیوز مخصوص کولر و یا فیوز منزل قطع می‌شود. 

اتصال کوتاه در کولر عموما به سبب فاسد شدن عایق خازن‌های راه انداز می‌باشد. در پوش کولر را جدا کنید و به ظاهر خازن‌ها توجه کنید.

اگر در بدنه خازن‌ها یا یکی از خازن‌ها آثار سوختگی و یا شکافی مشاهده شد خازن معیوب را تعویض کنید. اتصال کوتاه می‌تواند در کمپرسور یا فن رخ دهد.

از اینرو سیمهای رابط آنها را جدا کرده و کولر را مجددا روشن نمایید.

اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت یا کمپرسور دچار اتصالی است و یا موتور فن هر کدام را جدا گانه بررسی نموده و مورد معیوب را رفع عیب کنید.

اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار ، همچنان اتصالی رخ دهد، کل سیم بندی مدار را تعویض کنید.


وکیوم چیست ؟ وکیوم درسیستم تبرید

مافلر

اورلودها

عیب یابی کولرگازی :  از کولر باد گرم خارج می‌شود