ارورهای ایران رادیاتور


لیست خطاهای ایران رادیاتور مدلهای انالوگ مانند m24ff و E24FF ...

 

                               بررسی کامل ارورها ی ایران رادیاتور

ارور ها                  توضیح مختصر             

ارور 40 70              کمبود فشار در مدار رادیاتور           خطای 40 70

ارور40 70 80         بالا رفتن بیش از حد دما                   خطای   40 70 80

ارور 50 80             خرابی ترمیستور ابگرم مصرفی         خطای 50 80

ارور 40 80        نشت دود به محیط یا خرابی سنسور حرارتی   خطای 40 80

ارور 70 80           مشکل در ایجاد شعله                          خطای 70 80

ارور 70                  بالا رفتن بیش از حد دما                    خطای 70

ارور 40 60 80       خرابی در قسمت فن                         خطای 40 60 80

ارور 50 70             خرابی ntc ابگرم مصرفی                  خطای 50 70

ارور 40 60 70        خرابی در قسمت فن                        خطای 40 60 70

ارور 50 70 80        خرابی ntc شوفاژ                             خطای 50 70 80

ارور  30 40           خرابی برد                                        خطای 30 40

ارور 80                    بالا رفتن دما بیش از حد                     خطای 80

ارور 60 80            یخ زدایی با پمپ روشن                        خطای 60 80

ارور 60 70            یخ زدایی با مشعل روشن                     خطای 60 70

ارور 50 60            خراب ی سنسور شوفاژ                        خطای 50 60


ارورهای ایران رادیاتور

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 60 80

شرح ارور های ایران رادیاتور خرابی فن و بروز خطای 40 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70 80شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 30 40


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 60


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 70