شرح ارور های ایران رادیاتور 

ارور 40 60 80


در پکیج ایران رادیاتور به قسمت فن مربوط می شود

 

علت های خطای 40 60 80 ایران رادیاتور :

 

خرابی یا نیمسوز بودن برد پکیج در فرمان دادن به فن یا به عبارت دیگر برق رسانی به فن:

 

وقتی برد در فرمان دادن به فن ناتوان باشد ارور 40 60 80  بروز می کند که باید برد را تعمیر یا تعویض کرد .

البته گاها مشاهده میشود که برد نیم سوزبوده و هر چند وقت یکبار این ارور را میدهد

 

 خرابی پرشر هوا:

 

پرشر هوا درواقع سنسور فن محسوب می شود و ماموریت دارد تا سالم بودن فن را به برد اعلام کند .

بنابرین خرابی پرشر فن برای برد خرابی فن تلقی می شود.

و دستگاه کد خطای 40 60 80 می دهد


 

دو موردی که در بالا ذکر گردید 90 درصد و یا بیشتر علت  ارور 40 60 80 در دستگاه ایران رادیاتور هستند

سایرموراد:

 

گیر کردن فن :

گاهی ممکن است  به پره های فن چوب یا شاخه یا چیزی گیر کند و جلوی حرکت فن را بگیرد

قطعی سیم های رابط بین برد و فن : که البته به ندرت پیش می آید.
ارورهای ایران رادیاتور

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 60 80

شرح ارور های ایران رادیاتور خرابی فن و بروز خطای 40 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70 80شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 30 40


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 60


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 70